In stock

PTO Shaft Bearing Housing

$30.00
SKU
AM899331M1

Tractors - 135, 150, 165, 175, 180, 230, 231, 235, 240, 245, 250, 253, 255, 265, 270, 275, 282, 283, 285, 290, 298, 360, 375, 390, 390T, 393, 398, 670, 690, 698, 699, 1080, 1085

Industrial - 200 Series, 20, 20C, 20D, 20E, 20F, 30, 30B, 30D, 30E, 30H, 31, 40, 40B, 40E, 50C, 50D, 50E, 2135, 3165